Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 1, 1-6)

Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem»? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97, 1-2. 6-7. 9 i 12)

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. *
Wszystkie bóstwa hołd Mu oddają.
Ponad całą ziemię Ty jesteś wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Nasze powołanie

Był taki czas w życiu Jezusa, już podczas Jego publicznej działalności, że na misję głoszenia Dobrej Nowiny wychodził sam. Wędrował samotnie, spotykał ludzi, sam troszczył się, aby zaspokoić pragnienie i głód. Jezus nie jest jednak samotnikiem. W dzisiejszym fragmencie, jak przed czterema dniami, słyszymy słowa: Pójdźcie za Mną, wypowiedziane do braci. I od tych słów zaczyna się niesamowita historia przyjaźni. Apostołowie, najbliższe grono przyjaciół Jezusa: Filip, celnik Mateusz, rybacy: Szymon, Andrzej, Jakub, Jan, zostają wybrani i zaproszeni właśnie w ten sposób. Różne są okoliczności, w jakich Jezus powołuje, różne są miejsca, gdzie się to dzieje. Tym, co łączy te wszystkie wydarzenia, jest osobisty, niepodyktowany ludzkim poręczeniem czy rekomendacją wybór Jezusa. Dlaczego właśnie ci mężczyźni? Skoro był to wybór bez poręczenia, to już wiemy, że nikt tych ludzi nie polecił. Skąd Jezus wiedział, czy się nadają? Czy są jakieś cechy, dzięki którym możemy zyskać w Jego oczach? Jezus, gdy powołuje, zna nas wszystkich doskonale. Widocznie posiadamy takie cechy, które są wręcz idealne do wypełnienia misji. Jakie jest nasze powołanie?

Panie Jezu, słowa: „Pójdź za Mną” dotyczą nie tylko uprzywilejowanych osób. Ty zapraszasz również mnie do grona swoich przyjaciół. Nie pozwól, abym był głuchy na Twoje zaproszenie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła