Czytania

Strona główna Czytania

CHRZEST PAŃSKI - ŚWIĘTO, ROK A


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 42, 1-4. 6-7)

Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29, 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała».
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.


DRUGIE CZYTANIE (Dz 10, 34-38)

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 9, 7)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ



Zgódź się, zgódź…

Czasem i my doświadczamy podobnej sytuacji w życiu, gdy mistrz przychodzi do ucznia. Być może zdarzyło się nam prosić kogoś młodszego o pomoc w użyciu smartfona czy komputera. Jak się wtedy czujemy? Trochę zawstydzeni? Pokornie prosić potrafią ludzie wielcy. Bez wątpienia Jezus jest tego najdoskonalszym wzorem. W dzisiejszej Ewangelii Mistrz prosi aż dwukrotnie ucznia. Jak ujmująco brzmią słowa: Zgódź się… Przecież Jezus mógł mężczyźnie, który całe dorosłe życie chodził w szorstkiej skórze wielbłąda, mieszkał na pustyni, jadł, co sam znalazł, stanowczo nakazać: „Zrób to”. W Jezusie pokora spotyka się z niezwykłą delikatnością, która niczego nie narzuca, daje wolność wyboru. Jan mógł wyrazić to, co myślał, ale czuł się niegodny zaszczytu ochrzczenia Jezusa, choć był wzorem ascetycznego stylu życia. Czy czujemy się przed Jezusem wolni, aby zgodzić się na to, czego żąda od nas Jezus?

Panie Jezu, w swym życiu spotkałem już tak wielu pokornych ludzi. Podziwiam ich, lecz samemu o tę pokorę nie zabiegam wystarczająco. Dziękuję za lekcję pokory udzieloną mi dzisiaj. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła


Inny komentarz do Liturgii Słowa znajduje się na stronie biuletynu OD SŁOWA DO ŻYCIA