Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK II TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 8, 6-13)

Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Teraz Chrystus otrzymał w udzialeo tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez zarzutu, nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem ganiąc ich, zapowiada:
«Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.
Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich myśli, i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę».
Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85, 8 i 10. 11-12. 13-14)

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.

Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Kor 5, 19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowa jednania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

On sam chciał ich wszystkich powołać

Kryzys powołania jest związany z kryzysem miłości. Miłości błędnie pojmowanej jako maksymalizowanie przyjemności, błędnie przeżywanej jako wykorzystanie drugiego człowieka. Jesteśmy powołani nie do jakiejkolwiek miłości, ale do miłości, jakiej wzór zostawił nam Jezus Chrystus, o której wiedzę czerpiemy z Ewangelii. Dzisiejsze słowo Boże, które kończy się słowem „zdradził”, jest zapowiedzią czegoś, co dopiero nastąpi. Judasz był jedynym uczniem, który nie usłyszał mowy Jezusa o powołaniu do miłości, ponieważ wyszedł z Wieczernika. Znamy dalszą jego historię. Zdradził Jezusa, ale tak naprawdę zdradził również samego siebie, zdradził swoje powołanie. My też często wychodzimy, nie wysłuchując do końca słów Jezusa. Możemy jednak zawsze wrócić, bo drzwi po naszym wyjściu nie zatrzaskują się na zawsze. Piotr również odszedł, zdradził swoje powołanie. Dlatego Jezus, gdy po raz drugi go powołał, zapytał go o miłość: „Czy miłujesz Mnie?”. Wierność naszemu powołaniu do miłości ma bardzo ważną konsekwencję. Im bardziej jesteśmy jej wierni, tym większymi stajemy się świadkami dla tych, którzy jeszcze są daleko od Chrystusa.

Panie Jezu, nie chcę sprowadzać miłości jedynie do pięknych słów i pustych gestów, ale chcę uczynić ją programem mojego życia, mając zawsze wzór w Tobie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła