Czytania

Strona główna Czytania

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 5, 7-9)

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20)

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
pośpiesz, aby mnie ocalić!

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie *
na oczach ludzi.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.


SEKWENCJA

Jeśli okoliczności za tym przemawiają, można odmawiać sekwencję:

Bolejąca Matka stała
U stóp krzyża, we łzach cała,
Kiedy na nim zawisł Syn.

A w Jej pełnej jęku duszy,
Od męczarni i katuszy,
Tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona
Była ta błogosławiona,
Z której się narodził Bóg.

Jak cierpiała i bolała,
Jakże drżała, gdy widziała
Dziecię swe wśród śmierci trwóg.

Któryż człowiek nie zapłacze,
Widząc męki i rozpacze
Matki Bożej w żalu tym?

Któż od smutku się powstrzyma,
Mając Matkę przed oczyma,
Która cierpi z Synem swym?

Widzi, jak za ludzkie winy
Znosi męki Syn jedyny,
Jezus – jak Go smaga bat.

Widzi, jak samotnie kona
Owoc Jej czystego łona,
Dając życie za ten świat.

Matko, coś miłości zdrojem,
Przejmij mnie cierpieniem swoim,
Abym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,
By radością mą się stała
Miłość, którą – Chrystus Bóg.

* Następującą część sekwencji można według uznania opuścić.

Matko święta, srogie rany,
Które zniósł Ukrzyżowany,
Wyryj mocno w duszy mej.

Męką Syna rodzonego,
Co dla dobra cierpiał mego,
Ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,
Cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,
Po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,
Z Tobą łączyć się w żałobie
I wylewać zdroje łez.

Panno czysta nad pannami,
Niechaj dobroć Twoja da mi
Płakać z żalu z Tobą współ,

Bym z Chrystusem konał razem,
Męki Jego był obrazem,
Rany Jego w sobie czuł.

Niech mnie do krwi rani zgraja,
Niech mnie męki krzyż upaja
I Twojego Syna krew.

W ogniu, Panno, niech nie płonę,
Więc mnie w swoją weź obronę,
Gdy nadejdzie sądu gniew.

Gdy kres dni przede mną stanie,
Przez Twą Matkę dojść mi, Panie,
Do zwycięstwa palmy daj.

Kiedy umrze moje ciało,
Niechaj duszę mą z swą chwałą
Czeka Twój wieczysty raj.

Amen. Alleluja.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Szczęśliwa jest Panna Maryja,
która bez śmierci wysłużyła palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 19, 25-27)

Jak cierpiała i bolała, Jakże drżała, gdy widziała Dziecię swe wśród śmierci trwóg

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.


Albo:

EWANGELIA (Łk 2, 33-35)

Twoją duszę miecz przeniknie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Stać pod krzyżem

Osoby, które widzimy pod krzyżem, wykazały się hartem ducha. Stanęły obok wyszydzonego i przegranego Jezusa. Podziwiamy ludzi, którzy potrafią stanąć po stronie bezbronnych, słabszych. Uznawani są za bohaterów. Matka, kobiety i umiłowany uczeń nie wstydzą się Jezusa. Czy nie jest to lekcja dla nas, współczesnych? Któż jest bardziej odtrącony i bezbronny w naszym świecie niż Bóg? Chciałoby się dopisać do Hymnu o miłości św. Pawła: miłość odważna jest, nie ucieka spod krzyża, a gdy nie może ulżyć, to przynajmniej trwa. Możemy tak potraktować różne życiowe próby. Maryja, kobiety i umiłowany uczeń dzięki temu, że stali pod krzyżem, mogli być świadkami ostatniej modlitwy Jezusa, westchnień do Ojca i przebaczenia łotrowi. Kontemplując i przyjmując krzyż, wchodzimy więc i my w Boże tajemnice, w wielką intymność z Bogiem, widzimy i słyszymy więcej. Ci, którzy stali obok krzyża, będą też pierwszymi świadkami pustego grobu. Kto z Jezusem przejdzie Wielki Piątek i ciszę Wielkiej Soboty, rozraduje się dniem zmartwychwstania.

Panie Jezu, chcę stać pod Twoim krzyżem. Nie wiem, czy dam radę, dlatego poślij swoją Matkę, żeby stała obok mnie. Pod krzyżem Twoja Krew stworzyła nową rodzinę. Nie chcę zapomnieć, że mocą Twojej Krwi każdy człowiek jest moim bratem. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła