Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Ezd 9, 5-9)

Modlitwa Ezdrasza za naród

Czytanie z Księgi Ezdrasza

Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem:
«Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś.
A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8)

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie,
posyła do podziemnej Otchłani *
i wyprowadza z największej zagłady.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Wysławiajcie Go, synowie Izraela, *
wobec narodów,
wśród których was rozproszył *
i tam swoją wielkość wam okazywał.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, *
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym,
On sam naszym Ojcem i Bogiem *
po wszystkie czasy.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

On was karci za wasze nieprawości, *
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi.
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy,
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, *
kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 9, 1-6)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!»
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Opatrzność Boża

Miarą świętości jest zaufanie Bogu. Jeśli potrafimy polegać na obietnicach zawartych na kartach Pisma Świętego, stajemy się Jego przyjaciółmi. Świat potrzebuje ewangelizatorów. Dlatego ci, który idą ze słowem Jezusa, muszą być wypróbowani, ubodzy, prześladowani, aby pokazać poganom, że Ojciec troszczy się o nich w każdej sytuacji. Polecenie Jezusa skupia się na tym, żeby być wyrazistym znakiem. Zaufać, a nie zabezpieczyć się na każdą ewentualność. Bóg ubezpiecza swoich wysłanników. Głoszenie zbawienia w Jezusie sprowadza się do tego, żeby uznać, że jesteśmy słabi i poranieni, ale Bóg ma mocne ręce, by nas podnieść i zanieść do swojego domu w niebie. Błogosławiony Franciszek Jordan powiedział: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć”. Głosimy Ewangelię od dwóch tysięcy lat, a wydaje się, że ciągle jesteśmy na początku.

Panie Boże, Ty czuwasz nad całym stworzeniem, a zwłaszcza nad tymi, którzy w imię Jezusa głoszą Ewangelię. Podtrzymuj swoich robotników. Daj im odczuć, że nigdy nie są sami. Pozwól im głosić zbawienie nie tylko słowami, ale świadectwem życia. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła