Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20)

Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy

Czytanie z Księgi Ezdrasza

Król perski Dariusz napisał do namiestników prowincji położonej na wschód od Eufratu:
«Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie tego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie i bez przerwy mają być owym mężom wypłacane koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany».
A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza, proroka, i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga Izraela i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza oraz Artakserksesa, króla perskiego. I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar – był to rok szósty panowania króla Dariusza.
I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela – dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich grup, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.
Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich, kapłanów, i dla siebie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 11, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 8, 19-21)

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Blisko, a jednak daleko

Święta Teresa z Ávili tłumaczyła, że jedną z pokus jest przesadne dbanie o siebie, gdy Duch Święty rozpala gorliwość w służbie Bożej. Najbliżsi Jezusa chcą Go zobaczyć, a byłoby lepiej, gdyby także chcieli posłuchać Jego przesłania. Błogosławieni będziemy, gdy przestaniemy wyznaczać Bogu, jak ma działać w naszym życiu i przelotne zobaczenie się z Nim zamienimy na zrozumienie Jego myśli. Miłość polega na współodczuwaniu i patrzeniu w jednym kierunku. Rodzina Jezusa w imię dobrej opinii pozostaje na zewnątrz domu, w którym naucza Jezus. Między nimi a Jezusem jest duchowa przepaść. Niby są blisko dzięki więzom krwi, a jednak są od Niego tak daleko… Co nas trzyma na zewnątrz? Co stoi na przeszkodzie, abyśmy dali się pochłonąć radości życia Ewangelią? Na zewnątrz, poza zbawieniem w Chrystusie i poza Kościołem, jest ciemno, smutno i chłodno. Ci, którzy są wewnątrz, czyli w żywej wspólnocie z Bogiem i Kościołem, mogą doświadczyć płomieni Ducha Świętego.

Panie Jezu, boję się, żeby nie być tylko człowiekiem Ci bliskim z powodu przyjęcia chrztu św. przed laty i zapisu w księgach parafialnych. Wprowadź mnie do wnętrza swojego Serca. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła