Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 17, 1-6)

Eliasz zapowiada suszę

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem».
Potem Pan skierował do niego to słowo: «Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8)

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 12a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5, 1-12 )

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Pragnienie szczęścia

Każdy człowiek dąży do szczęścia. Jezus w Kazaniu na górze opisuje szczęście, jakie może stać się udziałem tych, którzy wierzą Jego słowu. Ukazuje odmienne wartości od tych, które na ogół uważa się za godne pragnienia: ubóstwo duchowe, czyli wolność od przywiązania do posiadania, cierpienie, łagodność, głód, sprawiedliwość, miłosierdzie, czystość serca, pokój, a nawet prześladowanie. Czytając taką listę, można się zdziwić w pierwszym momencie. Ale jeśli zastanowimy się głębiej, to okazuje się, że ten, kto żyje według takich wartości, jest człowiekiem wolnym i dojrzałym. Będzie szczęśliwy już tu, na ziemi, w doświadczeniu głębokiej wewnętrznej wolności, i osiągnie spełnienie swojej nadziei w wieczności.

Nauczycielu dobry, który ukazujesz tak wielki i piękny ideał szczęścia, wolności i dojrzałego człowieczeństwa, naucz mnie postępować w taki sposób, aby moja nadzieja znalazła kiedyś spełnienie w Tobie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła