Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA LWANGI I TOWARSZYSZY, MĘCZENNIKÓW (czytania z dnia)

PONIEDZIAŁEK IX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 P 1, 2-7)

Dary Boże wezwaniem do świętości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie żądzą.
Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91 (90), 1-2. 14-15a. 15b-16)

Refren: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».

Refren: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, *
a Ja go wysłucham.

Refren: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.

I będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem *
i ukażę mu moje zbawienie».

Refren: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ap 1, 5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych;
umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 12, 1-12)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych:
«Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.
Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „Uszanują mojego syna”. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
Nie czytaliście tych słów w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”».
I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Zbawienie darem od Boga

Przypowieść ta, czytana w kontekście historii ludu wybranego, mówi, że Bóg posyłał do narodu swoich wysłańców (proroków), aby napominany przez nich oddał Bogu to, co należy do Boga. Tymczasem albo zostali oni zlekceważeni, albo zabici. Bóg posyła wreszcie swojego Syna. Spotyka Go podobny los. Już wkrótce tak się stanie z Synem Człowieczym. Ważne jest także to, co mówi Jezus: „Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach”. Zbawienie jest darem Boga, dla którego posłał na krzyż swojego Syna. Nawet ludzki upór nie jest w stanie tego zmienić.

Ojcze, dziękuję Ci za to, że posłałeś także do mnie swojego Syna, jako Zbawiciela mojej duszy, jako Słowo, które przemawia, napomina i oświeca, abym zrozumiał moje powołanie i w posłuszeństwie kroczył za Nim. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła