Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 48, 1-14)

Pochwała Eliasza i Elizeusza

Czytanie z Mądrości Syracha

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny?
Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z Otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a z łoża – okrytych chwałą.
Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów, jako mścicieli, i proroków, następców po sobie.
Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.
Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.
Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi.
Nic nie było zbyt wielkie dla niego, i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7)

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera Jego nieprzyjaciół.
Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *
a ziemia drży na ten widok.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Niech zawstydzą się wszyscy,
którzy czczą posągi *
i chlubią się bożkami.
Niech wszystkie bóstwa *
hołd Mu oddają.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Rz 8, 15bc)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 6, 7-15)

Modlitwa Pańska

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Wzór wszystkich modlitw

Modlitwa, ponieważ jest różnie rozumiana, ma wiele określeń. To rozmowa duszy z Bogiem – uważne milczenie w Jego obecności albo dziękczynienie, uwielbienie i prośby, czasem także skargi – za którą powinno podążać serce. Jednym z niebezpieczeństw, jakie grozi modlitwie, jest postawa, gdy usiłujemy przekonać Boga. Tymczasem On sam wie, czego nam potrzeba. Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, która jest nie tyle gotową formułą, ale wzorem wszystkich modlitw. Jezus najpierw daje przestrogę, aby modlitwa nie była potokiem słów. A potem wskazuje, że ma być zwróceniem się dziecka do Ojca w niebie. To zakłada ufność, prostotę, miłość. Ojciec Niebieski jest ojcem wszystkich, więc dla siebie jesteśmy braćmi. Prośba, która ma szczególne znaczenie, wyraża się w słowach: „niech przyjdzie Twoje królestwo”. W tym królestwie znajdziemy pokój i radość, bliskość Boga, prawdziwą wspólnotę między nami i spełnienie tęsknoty serca.

Panie Jezu, modląc się słowami modlitwy, którą mi zostawiłeś, pragnę uwielbić Ojca i naśladować Ciebie. Niech się święci imię Boga i niech się spełnia Jego wola w moim życiu, tak jak Ty ją wypełniłeś. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła