Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3)

Odnowienie przymierza

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej». I pisarz Szafan oznajmił królowi: «Kapłan Chilkiasz dał mi księgę» – i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty.
Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu, Asajaszowi: «Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że nasi przodkowie nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane».
Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pańskiej.
Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Pańskim, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 33-34. 35-36. 37 i 40)

Refren: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Refren: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
a nie do zysku.

Refren: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
Oto pożądam Twoich postanowień, *
według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.

Refren: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15, 4a. 5b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 7, 15-20)

Fałszywi prorocy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Odróżniać dobro od zła

W życiu musimy stale dokonywać rozeznania: odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, to, co święte, od tego, co nieświęte. Umiejętność oceny to podstawowa funkcja dobrze uformowanego sumienia. Trzeba być prostym, ale nie można być naiwnym. Pan Jezus podaje genialną zasadę rozeznania po owocach, czyli po skutkach czyjejś mowy lub działalności. Jeżeli coś przynosi dobre moralne skutki, to znaczy, że jest dobre nawet wówczas, gdy prowadzi do tego wysiłek i zmaganie. Jeżeli coś przynosi złe skutki moralne, to znaczy, że jest złe, nawet jeśli przybiera miłą powierzchowność. W naszej współczesności takich przykładów jest wiele. Pod szyldem wolności może się kryć zniewolenie. Druga kwestia tego fragmentu Ewangelii to przestroga przed fałszywymi prorokami. To także jest bardzo aktualne. W czasach wielkich wyzwań zawsze pojawia się ktoś, kto proponuje rozwiązanie niemające nic wspólnego z miłością, którą objawia Jezus. Naszym zadaniem jest budowanie domu na skale, czyli na Jezusie.

Panie Jezu, potrzebuję mądrości, która płynie z Twojej Ewangelii, abym mógł odróżniać to, co prowadzi do Ciebie, od tego, co od Ciebie odwodzi. Abym miał siłę zawsze podążać za światłem Twojego słowa. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła