Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK VI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 11, 1-9)

Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel

Czytanie z Księgi Rodzaju

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!».
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33, 10-15)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca zamysły ludów.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15, 15b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 8, 34 – 9, 1)

Prawdziwi uczniowie Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Przyjmijmy słowa Jezusa

Jest wielu katolików, którzy idą za Jezusem, ale tak naprawdę tego nie chcą. Często my sami tacy jesteśmy. Święty Piotr, do którego wczoraj Jezus powiedział: „Szatanie, odejdź ode Mnie!”, zachęca nas, byśmy przyznali się sami przed sobą, jak jest rzeczywiście. Nie wstydźmy się wyznania, że tak często chcemy iść za Jezusem, ale jednocześnie tak ciężko jest nam wyrzec się samego siebie. Święci Piotr i Paweł, filary Kościoła, nie wstydzą się prawdy o sobie. Święty Paweł pisze do Rzymian: „Nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, ale to, czego nie nienawidzę. Wiem przecież, że we mnie – to jest w moim ciele – nie mieszka dobro, ponieważ w mojej mocy jest pragnienie dobra, ale nie jego wykonanie” (Rz 7, 15. 18). Nie chodzi tu o duchowy ekshibicjonizm. Przyjmijmy słowa Jezusa, który nas do niczego nie zmusza, lecz zachęca. Nie okłamuje, że będzie lekko i przyjemnie. Skoro On nie kłamie, to również i my bądźmy przed Nim szczerzy. Nie zgrywajmy twardzieli. Nie wstydźmy się swych słabości, bo one mówią bardzo wiele o nas i o tym, jak wiele do zrobienia w nas ma łaska Boża, którą niesie nauka Jezusa.

Panie Jezu, żeby iść za Tobą, muszę tego chcieć, pragnąć. Co zrobię ze swoim życiem? Nie chcę go tracić z powodu grzechu, ale proszę, nie wstydź się mnie. Przyjmij moją szczerą modlitwę. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła