Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA VI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 11, 1-7)

Wiara patriarchów

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy.
Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze przemawia.
Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145, 2-5. 10-11)

Refren: Będę wysławiał imię Twe na wieki.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Refren: Będę wysławiał imię Twe na wieki.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Refren: Będę wysławiał imię Twe na wieki.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę wysławiał imię Twe na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 9, 7)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 9, 2-13)

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?».
A On im rzekł: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Trud i wytrwałość mają wysoką cenę

Jezus kolejny raz mówi do Piotra, że o Jego cierpieniu i wzgardzeniu mówili już prorocy. Dla uczniów było to ważne zagadnienie, którego jednak nie rozumieli. Tej trudności doświadczamy również my, gdy wizja świata oraz naszego życia nie idzie w parze z Bożym zamysłem. A przecież doskonale wiemy, że nie Ewangelia ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii. Naszym zadaniem jest czynić świat bardziej ewangelicznym, a my tak często o tym zapominamy. Jesteśmy solą dla ziemi (por. Mt 5, 13), nie możemy utracić swojego smaku! Jesteśmy światłem świata (por. Mt 5, 14), nie możemy się ukrywać! Apostołowie, zanim stali się solą i światłem, przeszli długą drogę, podczas której słuchali i obserwowali Jezusa. Ich wizja na życie spotykała się czasami z ostrą krytyką Mistrza (por. Mk 8, 33), jak również z cierpliwą troską, z którą Jezus tłumaczył proroctwa o Mesjaszu. Jest w nas bardzo wiele buntu, który często rodzi się z jednej przyczyny. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować trudności, z jakimi przychodzi nam się mierzyć. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii mówi o św. Janie Chrzcicielu. On był Eliaszem, który miał przyjść i naprawić wszystko. Zginął, ponieważ wypominał Herodowi cudzołóstwo. Oddał życie za wiarę, a mógł przypodobać się władcy i milczeć, i tym samym, być może, zdobyć pozycję na dworze królewskim. Nie dostosował się do świata, więc zapłacił najwyższą cenę.

Panie Jezu, zdaję sobie sprawę z tego, że jest we mnie mnóstwo buntu i niepogodzenia się z cierpieniem i trudem, jakiego doświadczam. Pomóż mi dostosować moje życie do wymogów Ewangelii. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła