Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL (czytania z dnia)

WTOREK XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 7, 1-9)

Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: «Aram stanął obozem w Efraimie!» Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie.
Pan zaś rzekł do Izajasza: «Wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn, Szear-Jaszub, na koniec kanału Górnej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiedz do niego:
Uważaj, bądź spokojny, nie bój się! Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela!
Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego – tak się nie stanie! Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 5-6. 7-8)

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Chwyciło ich drżenie *
jak ból rodzącą kobietę,
jak wiatr ze wschodu, *
który okręty z Tarszisz druzgocze.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ps 95 (94), 8a. 7d)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 20-24)

Jezus gromi oporne miasta

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Wrażliwość na znaki obecności Jezusa

Cuda dokonane przez Jezusa są znakami działającej w Nim Bożej mocy. Połączone z Jego słowami i sposobem życia prowadzą do rozpoznania w Nim Boga. Trzeba mieć otwarte oczy i serce, by dotrzeć do objawienia, które w swoim Synu daje Ojciec Niebieski. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wypowiada surowe słowa przeciwko miastom, w których dokonał wielu cudów, a które mimo tego nie są w stanie odczytać znaków czasu ich nawiedzenia. Dokonane tam cudowne uzdrowienia powinny skłonić do nawrócenia, a tak się nie stało. To znaczy, że mieszkańcy tych miast przeszli do porządku dziennego wobec znaków, które powinny otworzyć im oczy i skłonić do głębszej refleksji. Co Bóg jeszcze musi zrobić, żeby człowiek zaczął wierzyć? By zaczął rozumieć wezwanie do nawrócenia, czyli przemiany życia? Postawę zamknięcia Pan Jezus ocenia bardzo surowo. Takim miastom jak Sodoma, zamożne Tyr i Sydon, które były utożsamiane z grzechem, lżej będzie w dzień sądu niż tym, w których dokonał On licznych cudów.

Panie Jezu, tak łatwo przejść do codziennych spraw, zapominając o niezwykłości Twojej łaski, jaka jest obecna przede wszystkim w Eucharystii i w Twoim żywym słowie – w Ewangelii. Niech moje oczy i serce zawsze pozostają wrażliwe na znaki Twojej obecności. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła