Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8)

Choroba i uzdrowienie Ezechiasza

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: Rozporządź domem twoim, bo umrzesz – nie będziesz żył». Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: «Ach, Panie, pamiętaj o tym, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i ze szczerym sercem, że czyniłem to, co jest dobre w Twoich oczach». I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie.
Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: «Idź i powiedz Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię cię. Trzeciego dnia pójdziesz do domu Pańskiego. Oto dodam do dni twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem».
Powiedział też Izajasz: «Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a król będzie zdrowy!» Ezechiasz zaś rzekł: «Jaki będzie znak tego, że wejdę do domu Pańskiego?» Odpowiedział Izajasz: «Ten ci będzie znak od Pana, że spełni On to, co powiedział: Oto ja cofnę cień wskazówki zegara o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza». I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16)

Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.

Rzekłem: «W połowie dni moich *
odejść muszę.
W bramach Otchłani mnie opuści *
lat moich reszta».

Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.

Mówiłem: «Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
nie zobaczę już nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.

Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.

Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie, *
a Pan jego nić przeciął.

Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.

Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, *
wśród nich dopełni się życie mego ducha.
Uzdrowiłeś mnie, Panie, *
i żyć dozwoliłeś».

Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Syn Człowieczy

Jezus używa określenia „Syn Człowieczy” odnośnie do siebie. Wzbraniał się przed używaniem słowa „Mesjasz”, które miało różne odcienie znaczeniowe w Jego czasie. Jako Syn Człowieczy ucieleśniał w sobie element boski (Dn 7, 9-14), ale także wyraźnie ukazywał ludzką naturę, którą jako Logos przyjął w momencie wcielenia. Na takim tle możemy łatwiej zrozumieć współczucie, jakie ma dla głodnych uczniów, ale jeszcze głębiej rozumiemy Jego pragnienie miłosierdzia dla każdego człowieka. To właśnie miłosierdzie sprowadziło Syna Bożego na ziemię. To ono jest czułym poruszeniem Jego serca, które każe Mu szukać każdego człowieka w jego niedostatku, cierpieniu, w najgłębszej potrzebie pojednania z Bogiem. Ofiary były dobre w czasie Starego Przymierza. Teraz nastał czas miłosierdzia! I choć Prawo nie utraciło swojego sensu – nadal jest drogą do wyższej wrażliwości moralnej – to jednak staje się wtórne wobec ucieleśnionej w Jezusie miłości Ojca.

Panie Jezu, czasami moja relacja z Tobą jest naznaczona postawą lęku, kiedy usilnie staram się zachować to, co uważam za słuszne. Pozwól mi, abym nie pomijając tego, co dobre w takiej postawie, z większą odwagą otwierał się na Twoje miłosierdzie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła