Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 10, 5-7. 13-16)

Asyria biczem Bożym

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:
«Biada Asyrii, rózdze mego gniewu i biczowi mocy mej zapalczywości! Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złupiła doszczętnie, by rzuciła go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie mniemała i serce jej nie tak będzie rozumiało, bo w jej umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku».
Powiedział bowiem: «Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął».
Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna.
Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15)

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo,
mordują wdowę i przybysza, *
zabijają sieroty.

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Mówią: «Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba».
Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
kiedy zmądrzejecie bezrozumni?

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
Ten, który ludzi uczy mądrości?

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 25-27)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Dar prostoty

Cudzoziemiec, wdowa, sierota i ubogi to przedstawiciele grup osób, które już w Starym Testamencie były pod szczególną ochroną Prawa, ale przede wszystkim samego Boga. On upominał się o nie, gdy doznawały jakiejś krzywdy. Do tej kategorii osób z wyjątkowym dostępem do Bożej miłości Pan Jezus zalicza także osoby proste, szczere i bezbronne w ich dziecięcej postawie. O takich ludziach Jezus mówi, że mają uprzywilejowany dostęp do objawienia Boga, bo one łatwiej rozumieją ego wolę. Dzieje się tak dlatego, że nie pokładają ufności w sobie samych, nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania, co może być pokusą mądrych i inteligentnych. Ludzie prości i szczerzy jak dzieci nie stawiają Bogu wymagań, ale ufają Mu. W tym kontekście Pan Jezus mówi też o wzajemnej relacji między Ojcem a Synem. Tylko Oni znają siebie w całej pełni. Jezus z owej pełni objawia ludziom prostym jak dzieci, ufającym Bogu, oczekującym nadejścia Jego królestwa.

Panie Jezu, żeby być prostym i szczerym jak dziecko nie wystarczy tylko tego zapragnąć, trzeba prosić Boga i dążyć do tego przez troskę o wrażliwość swojego sumienia. Panie, moje serce jest w Twoich rękach, udziel mi daru prostoty. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła