Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Am 8, 4-6. 9-12)

Głód słowa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać».
«Owego dnia – mówi Pan Bóg – zajdzie słońce w południe i w jasny dzień zaciemnię ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje; nałożę na wszystkie biodra wory, a wszystkie głowy ogolę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy.
Oto nadejdą dni – mówi Pan Bóg – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131)

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem.

Błogosławieni, którzy zachowują Boże napomnienia *
i szukają Go całym sercem.
Z całego serca swego szukam Ciebie, *
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem.

Słabnie wciąż moja dusza *
z tęsknoty do wyroków Twoich.
Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem.

Oto pożądam Twoich postanowień, *
według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Powołani do wspólnoty Kościoła

Bóg jest zadziwiający w swoich planach i zaskakujący w sposobie ich realizowania. Który z proboszczów uczyniłby członkiem rady parafialnej kogoś, kto – jak mówimy – jest na bakier z Kościołem? Z punktu widzenia ludzkiej logiki w sprawach pobożności lepiej polegać na osobach religijnych. A Pan Jezus robi to inaczej. Do grona swoich uczniów powołuje celnika, człowieka, który zajmował się pogardzaną profesją. Jezus czyni tak z kilku powodów. Po pierwsze, zna serce każdego człowieka (por. J 2, 25), jego decyzje i ich motywy. Po drugie, wie, że Jego łaska może pokonać to, co słabe, nawet grzech. Tak się stało w przypadku celnika Mateusza. Gorszącym się z tego powodu Jezus odpowiada, że przyszedł jako Lekarz do chorych, że ważniejsze jest miłosierdzie niż mnożenie ofiar. Na zewnątrz łatwo przyjąć pozę osoby pobożnej, ale w sercu, przed Bogiem, powinniśmy nabrać więcej pokory. On także nas, słabych i grzesznych, powołuje do wspólnoty swojego Kościoła, a obmywszy nas w swojej ofiarnej Krwi, czyni z nas swoich uczniów.

Panie Jezu, zapraszasz mnie do bliskości z Tobą mimo moich słabości i grzechów. Nie pochwalasz grzechu, ale nieustannie mnie z niego obmywasz w łasce Twoich sakramentów. Dziękuję Ci. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła