Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA VII TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 20, 28-38)

Polecam was Bogu, aby dał wam dziedzictwo, ze wszystkimi świętymi

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: «Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi.
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”».
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.
Potem odprowadzili go na okręt.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc)

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.
Albo: Alleluja.

Boże, okaż swoją potęgę, *
potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
W Twej świątyni nad Jeruzalem *
niech królowie złożą Tobie dary!

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.

Śpiewajcie Bogu królestwa ziemi,
zagrajcie Panu, *
On przemierza odwieczne niebiosa.
Oto wydał głos swój, głos potężny: *
«Uznajcie moc Bożą!».

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.

Jego majestat jest nad Izraelem, *
a Jego potęga w obłokach.
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. *
Niech będzie Bóg błogosławiony!

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17, 17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 17, 11b-19)

Uświęć ich w prawdzie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia; aby się wypełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Aby byli jedno”

Fragment modlitwy Jezusa, w której najpierw prosi On za swoich uczniów, a potem także za wszystkich, którzy dzięki ich słowu i świadectwu będą wierzyć w Jego Ewangelię. Pan Jezus zwraca się do Ojca, prosząc, aby zachował uczniów w jedności. Modelem tej jedności i zarazem jej źródłem jest więź, jaka jest pomiędzy Ojcem a Synem: „aby byli jedno jak my”. To dla Kościoła jest najistotniejsze: szukać jedności, wspólnoty w owej więzi miłości, jaka jest pomiędzy Ojcem i Synem. Bóg jest jeden i niezmienny. Jego świętość i moc, Jego żywa obecność pomiędzy wierzącymi jest w stanie ustrzec uczniów od zła, od nienawiści świata. Święty Jan wiele razy mówi o świecie, mając na myśli tę część ludzkości, która otwarcie sprzeciwia się Bogu i nie przyjmuje Dobrej Nowiny Jezusa. Na tym polega bolesny paradoks, że świat, który sprzeciwia się Bogu, sam nie znosi sprzeciwu i nienawidzi każdego, kto do niego nie należy. Taka perspektywa może napełniać lękiem, ale przecież właśnie taka była też droga Syna Bożego.

Ojcze, z ufnością proszę Cię słowami mojego Pana, a Twojego umiłowanego Syna: strzeż mnie od złego, od nienawiści świata, w którym żyję. I uświęcaj mnie przez prawdę Twojego słowa. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła