Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA (czytania z dnia)

SOBOTA V TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16, 1-10)

Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!». Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100, 2-3. 4ab-5)

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.
Albo: Alleluja.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki. *
Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3, 1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 18-21)

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Przynależność do Jezusa

W Ewangelii według św. Jana termin „świat” posiada wiele znaczeń. Czasami jest to część ludzkości rozpoznająca w Jezusie tego, którego Ojciec posyła na świat, aby go zbawił. Tak jest w przypadku apostołów i innych uczniów Jezusa. W wielu miejscach słowo „świat” użyte jest także na określenie rzeczywistości wrogiej Słowu, sprzeciwiającej się Ewangelii, odrzucającej Światło, które przyszło do swoich. Dwie szczególne cechy tego świata są smutne: nienawidzi i prześladuje on najpierw samego Jezusa, a potem Jego uczniów ze względu na Niego. Również współcześnie mamy na to wiele dowodów. Chrześcijanie w różnych częściach świata są dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą ze względu na wyznawaną wiarę. Jezus Chrystus, chociaż przeszedł przez świat, dobrze czyniąc, pozostaje znakiem sprzeciwu. Pamiętajmy o tym, gdy czasami szukamy potwierdzenia swojej wartości w oczach świata. Dla nas ważna jest przynależność do Jezusa.

Panie Jezu, bądź moim światłem, abym nie ulegał złudzeniom świata i nie szukał jego poklasku. Bądź moją mocą, abym się nie lękał, gdy trzeba dać świadectwo o przynależności do Ciebie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła