Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

CZWARTEK V TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 15, 7-21)

Sobór jerozolimski

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę.
Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni».
Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.
A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie Lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano:
„Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki”.
Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96, 1-2. 3. 10)

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Głoście wśród ludów, *
że Pan jest Królem.
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 9-11)

Trwajcie w miłości mojej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Autentyczna miłość

W zakończeniu alegorii o winnej latorośli Pan Jezus wyjaśnia jej najpełniejszy sens. Tym sensem jest relacja miłości Syna do Ojca i uczniów do Syna. Ojciec umiłował Syna, a Syn spełnił Jego wolę. To ma się jeszcze dopełnić w tajemnicy paschalnej Jezusa, która właśnie zaczyna się realizować. Syn, Jezus, umiłował uczniów. To jest miłość najszczersza i najbardziej autentyczna z możliwych, gdyż polega na oddaniu życia za swoich. „Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół” (J 15, 13). Takie było zobowiązanie Syna wobec Ojca. Zobowiązaniem uczniów jest natomiast trwanie w miłości Jezusa. Na tym polega spełnienie Jego woli (przykazania). Miłość jest więc wymagającym imperatywem, który łączy uczniów z Jezusem, a przez Niego z Ojcem. Współcześnie tak często mówi się o miłości jako o potrzebie, którą trzeba zaspokoić. W kontekście słów Jezusa miłość jest ofiarnym darem, jest wiernym trwaniem, spełnieniem woli Tego, który pierwszy nauczył nas miłować.

Panie Jezu, spraw, bym nie tyle szukał miłości, co dawał ją innym. Tego uczysz Ty sam, gdy stajesz się posłuszny woli Ojca po to, aby i mnie wyrwać z egoizmu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła