Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1, 15-17. 20-26)

Wybór Macieja na Apostoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Piotr, powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie”. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I taką odmówili modlitwę: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu Apostołów.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8)

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.
Albo: Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
który mieszka w górze
i w dół spogląda *
na niebo i na ziemię?

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 15, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 9-17)

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Miłość dojrzała

W święto Macieja Apostoła otrzymujemy bogaty w treść fragment Ewangelii według św. Jana. Jezus mówi w nim o trwaniu w Jego miłości. Oznacza ono stałą postawę, życie ukierunkowane na relację z Nim. Miłość bowiem jest nie tylko uczuciem, ale wyraża się przez zachowanie przykazania, jakie On daje: „abyście się wzajemnie miłowali”. Wzorem tej wzajemnej więzi pomiędzy uczniami jest miłość, jaką darzy nas Jezus, oddając swoje życie za nas. On w ten sposób udowadnia, że Jego słowo jest spójne z Jego czynem. Mimo że Jego miłość do nas jest wyjątkowa i niepowtarzalna, możemy ją naśladować, choć jest to bardzo wymagające. Jeśli chcemy wypełnić Jego przykazanie, które w tym krótkim tekście dwukrotnie wybrzmiewa, to musimy wznieść naszą miłość na poziom miłości ofiarnej. Miłość jest wtedy czysta, kiedy nie szuka swego, ale umie ofiarować się za innych.

Panie Jezu, autentyczny Świadku miłości Twojego Ojca do całego rodzaju ludzkiego, uczyń mnie zdolnym do miłości dojrzałej. Takiej, która umie ofiarować się za innych. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła