Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH (czytania z dnia)

PIĄTEK VII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jk 5, 9-12)

Cierpliwość i wytrwanie

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze «tak» niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie», abyście nie podpadli pod sąd.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 17, 17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10, 1-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Trwałość i nienaruszalność małżeństwa

Pytanie, jakie zadają Jezusowi faryzeusze, dotyczy niezwykle ważnej sprawy. Odpowiedź Nauczyciela jest jasna i właściwie nie wymaga komentarza. Mamy tu dwie istotne kwestie. Po pierwsze, Pan Jezus, powołując się na stwórczy akt Boga, przypomina, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. To oni łączą się ze sobą w małżeństwie, aż stają się „jednym ciałem”. Oznacza to wyłączność ich relacji i silną więź, jaką wyraża wzajemne oddanie się sobie. Po drugie, Jezus powołując się na Boga, swego Ojca, wyjaśnia też Jego zamysł: tak Bóg złączył mężczyznę i kobietę węzłem małżeństwa, że człowiek nie ma prawa tego rozdzielać. Trwałość małżeństwa, nienaruszalność tego związku ma swoje źródło w woli samego Boga. Mojżesz, biorąc pod uwagę słabość swoich rodaków, uwzględnił możliwość rozwodu i pozostawił w Prawie konkretne przepisy. Jezus swoim nauczaniem przypomina to, co jest wolą Bożą wobec człowieka.

Panie Jezu, naucz mnie słuchać Twojego słowa i rozumieć, jaka jest wola Ojca wobec mnie. I ja często okazuję serce zatwardziałe, które chętniej szuka tego, co jest dogodne. Chcę jednak z wiarą wypowiadać: „bądź wola Twoja”. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła