Czytania

Strona główna Czytania

JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA - ŚWIĘTO, ROK B


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31, 31-34)

Moje prawo wypiszę na ich sercach

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Oto słowo Boże.


Albo:

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10, 11-18)

Udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: «Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan: Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę. A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę».
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 110 (109), 1bcde. 2-3)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: *
«Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich».

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Flp 2, 8-9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 14, 22-25)

To jest Ciało moje. To jest Krew moja

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Kapłaństwo Jezusa

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, obchodzone jest w całym Kościele od niedawna, bo dopiero od 2013 r. Przypada ono w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Bogatą refleksję na temat, czym jest kapłaństwo Jezusa, zawiera List do Hebrajczyków, którego autor, posługując się licznymi odniesieniami do Starego Testamentu, wykazuje, że kapłaństwo Jezusa jest jedyne w swoim rodzaju, mieści się w nim nowa i wieczna ofiara. Ofiara dokonana we krwi Syna Bożego. Dzisiejsza Ewangelia przytacza fragment mówiący o ustanowieniu Eucharystii. Te słowa nabierają pełnego znaczenia w połączeniu z ofiarą na ołtarzu krzyża. Jezus oddaje za nas swoje życie, obmywa nas w swojej krwi, a w Eucharystii zostawia nam moc Nowego Przymierza, jakie od teraz będzie nas łączyć z Bogiem. Jezus, Najwyższy Kapłan, wydaje się za nas i pokornie zostawia nam siebie w Eucharystii, zachęcając, abyśmy umacniali się Jego wieczną ofiarą. „Bierzcie” – to pełne pokory i miłości powierzenie się naszym sercom.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie i do wszystkich ludzi. Miłość tak wielką, że nie waha się oddać życia, aby obmyć wszystkich z grzechu. Miłość tak ufną i pokorną, że nie waha się powierzyć w nasze ręce. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła