Czytania

Strona główna Czytania

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (So 3, 14-17)
(tylko poza okresem Wielkanocy)

Pan jest pośród ciebie

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się iwesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!». Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Oto słowo Boże.


Albo:

PIERWSZE CZYTANIE (Rz 12, 9-16b)

Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegając gościnności

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6)

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem.

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 1, 45)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 1, 39-56)

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Wtedy rzekła Maryja:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Magnificat”

Po zwiastowaniu Maryja udaje się do domu Zachariasza i Elżbiety. Jest to dla Niej miejsce dalszego objawienia woli Boga. W starszej kobiecie, swojej krewnej, która wbrew ludzkim możliwościom oczekuje dziecka, Maryja widzi spełniającą się obietnicę. Pełniej rozumie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest Panem historii i właśnie zaczyna realizować swój odwieczny plan zbawienia. Kobiety cieszą się ze spotkania. Ich radość udziela się dzieciom, które noszą pod sercem. W tej chwili duchowego uniesienia Maryja wypowiada słowa na cześć miłosiernego Boga, który wspomniał na obietnicę daną Abrahamowi: „Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu, bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy". Ten hymn wspólnota Kościoła powtarza codziennie w wieczornej modlitwie nieszporów, odnawiając wdzięczną pamięć wielkich czynów Boga.

Panie Boże, miłosierny Zbawco ludów i każdego człowieka, przyjmij i moje uwielbienie za Twoją obecność w moim życiu: za wielkie znaki Twojej dobroci i nadzieję, którą złożyłeś w moim sercu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła