Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jk 4, 1-10)

Warunki dobrej modlitwy

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»? Daje zaś tym większą łaskę. Dlatego mówi: «Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę».
Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 55 (54), 7-9. 10-11. 23)

Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Mówię: «Gdybym miał skrzydła jak gołąb, *
uleciałbym i spoczął;
uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni».
Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
od wichru i nawałnicy.

Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
a złość i ucisk są we wnętrzu jego.

Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Zrzuć swą troskę na Pana, *
a On cię podtrzyma,
nigdy nie dopuści, *
aby się zachwiał sprawiedliwy.

Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ga 6, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 9, 30-37)

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Odrzucenie Syna Bożego

Fragmenty Ewangelii mówiące o nieporadności uczniów, o tym, że tak często nie rozumieli słów Jezusa, są poruszające. Ukazują prawdę także o nas – współczesnych wierzących. Jezus mówi otwarcie o tym, co Go czeka: że zostanie wydany, zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Tu w skrócie opowiedziana jest droga naszego odkupienia: przez mękę, śmierć aż po chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana. Warto zwrócić uwagę na sformułowanie „będzie wydany w ręce ludzi”. Podkreśla ono nie tyle cierpienie fizyczne, ale duchowe. Wydanie w ręce ludzi to zdrada ze strony ucznia, towarzysząca męce Jezusa pogarda, wyśmiewanie, poniżenie, jakiego dokonywali kolejni oprawcy. To wielki bagaż duchowego cierpienia, którego sednem jest odrzucenie Jezusa, Syna Bożego, choć to właśnie On przyniósł nam słowo Dobrej Nowiny. Otworzył przed nami dobroć swojego Serca, a został odrzucony.

Panie Jezu, cichy i serca pokornego, uczyń serce moje na obraz Twojego serca. Daj mi zrozumieć, że w pokorze jest mądrość i droga do przyjęcia Ciebie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła